شرکت پیوند شیمی آبادسازان پارس با توجه به طرح های تحقیقاتی و کمک به فرایند تحقیق و توسعه سازمان دراین زمینه نیاز به نیروی انسانی متخصص و کوشا دارد ، لذا از واجدین شرایط دعوت می شود فرم استخدام را در وب سایت شرکت پیوند شیمی تکمیل نمایند.

مرحله ۱ از ۳ - اطلاعات شخصی

تاریخ تولد*