گروت ها و ثابت سازی ها

گروت سیمانی تک جزیی

PA-GROUT G300

گروت سیمانی دو جزیی

PA-GROUT G2 E

گروت سیمانی ( دانه متوسط)

PA-GROUT G4

گروت سیمانی ( درشت دانه)

PA-GROUT G8

گروت اپوکسی ( سه جزیی )

PA-GROUT EPOXY G320

خمیر کاشت میلگرد ( روان افقی )

PA-GROUT FIX 500

خمیر کاشت میلگرد ( عمودی )

PA-GROUT FIX 500 +