سایر افزودنی های بتن

روغن قالب پایه نفتی

PA-OIL 200

کیورینگ پایه نفتی بتن

PA-CURE A

کیورینگ پایه آب بتن

PA-CURE B

ضد یخ بدون کلراید بتن

PA-ANTIFREEZE A

ضد یخ بدون کلراید ملات

PA-ANTIFREEZE B

دیرگیر کننده بتن مایع

PA-RITARDER